You are currently viewing خطاهای ماشین لباسشویی کندی
خطاهای ماشین لباسشویی کندی

خطاهای ماشین لباسشویی کندی

خطای ۱ :

این خطا هنگامی پیش میاید که مشکلی در قفل ایمنی درب دستگاه مشاهده شود ، برای حل مشکل ازبسته شدن درب ماشین لباسشویی اطمینان حاصل کنید و در نهایت قفل درب ، دسته سیم ها و سیستم ترمز دیگ را بررسی کنید.

خطای ۲ :

این خطا هنگامی پیش میاید ، که دستگاه نمی‌تواند آبگیری نماید، برای حل مشکل فشار آب ورودی ، فیلتر و شیر برقی ، شیلنگ ورودی آب و میکروسوئیچ را بررسی کنید.

خطای ۳ :

این خطا هنگامی پیش میاید که تخلیه در زمان مشخص انجام نشود ، و ماشین لباسشویی نتواند آب را تخلیه کند ، برای حل مشکل فیلتر تخلیه را بررسی نمایید تا چیزی باعث مسدود شدن آن نشده باشد، در نهایت به بررسی سیم های پمپ تخلیه ،خود پمپ ، سنسور سطح و اتصالات آن بپردازید.

خطای ۴ :

خطای آنتی فلود : وقتی با این کد خطا مواجه شدید ، میزان کف را بررسی کنید ( کف تولید شده نباید زیاد باشد چون ممکن است میکروسوئیچ فشار را از کار بیندازد) و در نهایت سیم های سنسور فشار ، سنسور فشار و شیر برقی را بررسی کنید.

خطای ۵ :

خطای NTC : این خطا هنگامی پیش میاید که مشکلی در مدار سنسور دما پیش آمده باشد ، برای حل این مشکل ترمیستور و اتصالات آن را بررسی کنید.

خطای ۶ :

خطای EEPROM : این خطا هنگامی رخ می‌دهد که مشکلی در کنترل الکترونیکی دستگاه رخ داده است ، برای حل مشکل ، کنترل الکترونیکی PCB و اتصالات آن را بررسی کنید.

خطای ۷ :

این خطا زمانی پیش میاید که مشکلی مربوط به موتور دستگاه تشخیص داده شده باشد ، برای حل مشکل موتور، اتصالات تاخو و موتور ، زغال های موتور را بررسی کنید.

خطای ۸ :

این خطا زمانی پیش میاید که مشکلی برای تاخو موتور تشخیص داده شود ، برای حل مشکل موتور ، تاخو و اتصالات مربوط به آن ها را بررسی کنید.

خطای ۹ :

این خطا زمانی پیش میاید که مشکلی در اتصال کوتاه در دیاک موتور در بخش الکترونیکی تشخیص داده شود ، برای حل مشکل کنترل الکترونیکی و اتصالات آن را بررسی کنید.

خطای ۱۲ :

این خطا زمانی پیش میاید که مشکلی بین برد کنترل الکترونیکی و دسته سیم ها تشخیص داده شود ، برای حل مشکل برد الکترونیکی ، اتصالات و کل ماژول را بررسی کنید.

خطای ۱۳ :

این خطا زمانی پیش میاید که مشکلی بین بردها و دسته سیم ها تشخیص داده شود ، برای حل مشکل مانند خطای ۱۲ ،برد الکترونیکی ، اتصالات و کل ماژول را بررسی کنید.

خطای ۱۴ :

این خطا زمانی پیش میاید که مشکلی در گرم کردن آب بوجود آمده باشد ، برای حل مشکل ، اتصالات هیتر شستشو ، ترموستات ، المنت هیتر ، و سنسور دما را بررسی کنید.

خطای ۱۵ :

این خطا زمانی پیش میاید که ماژول کنترل معیوب شده باشد ،در این مواقع برنامه کنترل کورور بهم ریخته است ، برای حل مشکل ، اول باید سعی کنید کنترل الکترونیکی را مجددا برنامه ریزی کنید ، در موارد شدید تر باید کنترل را تعویض کنید.

خطای ۱۶ :

این خطا زمانی پیش میاید که مشکلی در تشخیص اتصال کوتاه در المنت حرارتی آب تشخیص داده شود ، برای حل مشکل ،المنت هیتر و اتصالات المنت را بررسی کنید ،از عایق بودن المنت هیتر اطمینان حاصل کنید.

خطای ۱۷ :

این خطا زمانی پیش میاید که دستگاه سیگنال های اشتباه از تولید کننده ی تاخو موتور دریافت کند ، برای حل مشکل اتصالات موتور و خود موتور، اتصالات تاخو و خود تاخو بررسی شود.

خطای ۱۸ :

این خطا زمانی پیش میاید که مشکلی برای ماژول کنترل رخ دهد ، در برخی موارد ممکن است مشکل مربوط به فرکانس نادرست برق ورودی نیز باشد ، برای حل مشکل اتصالات کنترل الکترونیکی ، ولتاژ و فرکانس برق ورودی را به دقت بررسی کنید.

۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (No Ratings Yet)
Loading...